Zprávy z pracovní skupiny

Novinky z pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 02/2023

První schůzka v tomto roce proběhla 20. 2. opět hybridní formou. Věnovali jsme zejména kompletní aktualizaci Tabulky pro ředění léčiv a její celkové revizi.

Na jednání jsme řešili:

 • Tabulka ředění a podávání léčiv – aktualizace na webu do konce března 2023,
 • Pokračování v problematice kontinuálních a prodloužených infuzí (hlavní úkol roku 2023),
 • Prezentace problematiky AMI na webinářích pro praktické lékaře, účast na 36. Českém a slovenském neurologickém sjezdu na podzim v Hradci Králové.

 

Příští setkání PS je plánováno na konec dubna.

Za PS

Jana Vedrová a Lucie Polášková

koordinátorky PS

 

 

Novinky z pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 12/2022

V tomto roce jsme se po dlouhé době sešli k jednání PS ŘPL v prvním prosincovém týdnu. Setkání probíhalo pod vedením nových koordinátorek a díky předchozím pozitivním zkušenostem tzv. hybridní formou – část členů prezenčně, část on-line.

Na jednání jsme rekapitulovali činnosti PS roku 2022 a nastínili aktuální úkoly pro další rok:

 • Tabulka ředění a podávání léčiv
  • aktualizace minimálně 1× ročně (přidání nových generik, vymazání již neregistrovaných či neobchodovaných LP)
  • přidání nových léčiv (citalopram, etamsylát, letermovir, mesna, isavukonazol, flukloxacilin, fosfomycin, pentoxifylin, filgrastim, ceftarolin, ambroxol, ev. další)
 • pokračování v problematice kontinuálních a prodloužených infuzí (hlavní úkol roku 2023)
 • prezentace problematiky AMI na kongresech neurologů či praktických lékařů.

Příští setkání PS je plánováno únor/březen.

Za PS

Jana Vedrová a Lucie Polášková

koordinátorky PS

PS redeni 12 2022 2

 

Novinky z pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

V tomto roce jsme se naposledy sešli k jednání PS ŘPL 23. listopadu. Setkání probíhalo tzv.
hybridní formou – část členů byla prezenčně, část on-line.

Na jednání jsme rekapitulovali činnosti PS roku 2021:

 • Publikace problematiky analgeticko-myorelaxačních infuzí v časopise České a slovenské neurologie a neurochirurgie (5/2021)
 • Aktualizaci Tabulky ředění a podávání léčiv – aktuálně máme zpracováno 126
  léčivých látek v 268 léčivých přípravcích. Novinkou roku je umístění „vyhledávače“
  na webu.

Zároveň jsme i ladili další strategii v problematice kontinuálních a prodloužených infuzí, což
bude hlavním úkolem roku 2022.

PS ŘPL jsem zakládala a koordinovala od roku 2017. Cítím, že nyní nastal ten správný čas
předat otěže dalším. Od roku 2022 tak PS ŘPL bude koordinovat duo kolegyň Mgr. Jana
Vedrová (PKF ÚHKT Praha) a Mgr. Lucie Polášková (OKF ÚVN Praha).

Děkuji všem spolupracovníkům za podnětnou a příjemnou spolupráci, kolegyním hodně zdaru
a vám všem příjemný adventní čas.

Irena Murínová

 

image0 4

PS ŘPL publikovala data o analgeticko-myorelaxačních infuzích

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv zpracovala problematiku analgeticko-myorelaxačních infuzí do odborného článku.
Článek vyšel v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 5/2021. PDF dostupné zde.

Murínová I., Linhartová A., Muselík J., Cihlo J, Dvířková L, Gregorová J., Kroutilová K, Langmaierová K, Polášková L, Vedrová J, Vodička M. Analgeticko-myorelaxační infuze v terapii VAS, Technologické a klinické aspekty, Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(5): 465-471. doi: 10.48095/cccsnn20211.

Zpráva z on-line setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Ve středu 10. února t.r. se po delší „covidové“ odmlce opět sešla PS pro ředění a podávání
léčiv. S ohledem na epidemiologická opatření bylo setkání realizováno on-line formou.
Členové na schůzce nově otevřeli problematiku kontinuálních a prolongovaných infuzí. Jde
o další z hlavních priorit, které si PS dala při svém vzniku. Viz:
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv - Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (coskf.cz)
Příští on-line setkání PS je naplánováno na 14. dubna 2021.

Za PS

Irena Murínová
koordinátorka PS

Tabulka ředění a podávání léčiv – aktualizace a rozšíření

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF předkládá kompletně zaktualizovanou a rozšířenou Tabulku ředění a podávání léčiv (verze 05).

Tabulka prošla rozsáhlou revizí, která je blíže popsána v Návodu k tabulce (změny zažluceny).

K jednotlivým názvům léčivých přípravků (LP) byl nově přidán hypertextový odkaz, který
odkazuje na detail konkrétního LP na stránkách SÚKL v databázi léků. Tabulka je rozšířena o
sloupec „off-label, poznámky“, kde naleznete např. informace zaslané držitelem rozhodnutí o
registraci LP, které nejsou součástí SPC, u některých LP je zde uvedena jejich kompatibilita s
různými materiály apod.

Zpracováno je nyní 117 léčivých látek a 255 léčivých přípravků.

Jménem PS ŘPL bych ještě jednou ráda poděkovala všem kolegům z řad ČOSKF, kteří
nám svojí součinností při aktualizaci výrazně pomohli.

Irena Murínová

Problematika správného ředění a podávání parenterálních léčivých přípravků v časopise Remedia 3/2019

PS ŘPL zpracovala problematiku správného ředění a podávání parenterálních léčivých přípravků, které byl též věnován prostor na loňském říjnovém 8. kongresu ČOSKF, do odborného článku.

Článek právě vyšel v časopise Remedia 3/2019.

Murínová I, Cihlo J, Dvířková L, Kroutilová K, Langmaierová K, Linhartová A, Polášková L, Vedrová J, Vodička M. Parenterální léčivé přípravky – správné ředění a podávání. Remedia 2019; 29: 300–304.

Aktualizace Tabulky ředění a podávání léčiv

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF předkládá zaktualizovanou Tabulku
ředění a podávání léčiv (verze 04). Viz: http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-
skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/

Zpracováno je nyní 115 léčivých látek a 156 léčivých přípravků.

V tabulce byly kompletně zrevidovány a doplněny všechny léčivé přípravky (LP) firmy
Fresenius Kabi. Na této aktualizaci se podílel přímo zástupce firmy PharmDr. Martin Veselý.
Jeho zpracování poté prošlo kontrolou členů PS ŘPL. Firma Fresenius Kabi zároveň u
některých svých produktů (linezolid, meropenem, piperacilin-tazobaktam a vankomycin)
poskytla rozšířené informace o stabilitě těchto LP po naředění, které je možné využít
v klinické praxi jako off-label.

Během tohoto roku, ruku v ruce s tvorbou nové podoby webu ČOSKF, proběhne i rozsáhlá
revize ostatních LP a bude zhotovena i uživatelsky příjemnější podoba tabulky.

Nové léčivé látky:
azitromycin
ketamin

Za PS řpl
Irena Murínová

Aktualizace Tabulky ředění a podávání léčiv

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF předkládá zaktualizovanou Tabulku
ředění a podávání léčiv (verze 03). http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/">Viz: http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-
http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/">skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/

Tabulka je rozšířena o 13 léčivých látek v 16 léčivých přípravcích.

Nové léčivé látky:
butylskopolamin
cyklosporin
ganciklovir
insulin glulisin
insulin humanum biosyntheticum
insulin humanum isophanum
insulin lispro
kaspofungin
mikafungin
mykofenolát mofetil
piritramid
propofol 2%
takrolimus
vitamin C

Aktualizace:
cefazolin – konec dostupnosti léčivého přípravku Cefazolin Sandoz 1g inj plv sol
inzulin aspart – doplněn další léčivý přípravek
propofol 1% - aktualizace poměru ředění propofol: inf. roztok; nově max 1:4

Za PS řpl
Irena Murínová

Březnové setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Ve čtvrtek 22. března t.r. se v Lékařském domě opět sešla PS pro ředění a podávání léčiv.
Členové si navzájem předali další nové informace k tématu ověřování nosných roztoků u
léčiv, která dle SPC mohou být ředěna jen do jednoho nosného roztoku. PS již u jednotlivých
studovaných léčiv došla k závěrům svého bádání. Dalším krokem nyní bude oslovování
výrobců léčiv s cílem získat i jejich stanoviska k tomuto tématu.

Nově byla na webu ČOSKF zaktualizovaná sekce této PS, kde nyní můžete nacházet
jednotlivé informace o činnosti této PS již v přehlednější podobě.

Viz: http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/">http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni- skupina-pro- redeni-a-
http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/">podavani-leciv/

Příští setkání PS bude 26. dubna 2018.

Za PS

Irena Murínová

koordinátorka skupiny