Pracovní skupina pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči při dialyzačních střediscích

KF pro HD

Cílem České odborné společnosti klinické farmacie je přispět ke zlepšení péče o chronicky dialyzované pacienty díky proaktivnímu screeningovému hodnocení medikace klinickým farmaceutem. Poskytování klinickofarmaceutické péče v ambulantní sféře se opírá o stejné principy jako poskytování klinickofarmaceutické péče ve zdravotnických zařízení lůžkové péče.

Ve vybraných dialyzačních střediscích bude probíhat rutinní kontrola medikace pacientů zařazených do chronického dialyzačního programu formou nevyžádaných konzilií (cca 2x ročně). V případě potřeby bude poskytnuto konsilium na vyžádání (změna stavu pacienta, nově přijímaný pacient atd.), pracoviště bude rovněž poskytovat konsiliární zhodnocení medikace dialyzovaných pacientů z dalších dialyzačních středisek, případně konsiliární zhodnocení dalších nefrologických pacientů (predialýza, peritoneální dialýza, glomerulonefritidy, transplantovaný pacient atd.).

Hemodialyzační střediska

B. Braun Avitum s.r.o. - Dialyzační středisko Bulovka (Dialog)
Praha – primář MUDr. Vladimír Vojanec
KLINICKÁ FARMAEUTKA: PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.

Nephrocare - Fresenius
Příbram - primářka MUDr. Novická Zuzana
KLINICKÁ FARMAEUTKA: PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.

Hemodialyzační středisko 1. LF UK a VFN (Faustův dům), Nefrologická klinika LF1 UK a VFN
Ambulance klinické farmakologie a famacie, Farmakologický ústav LF1 UK a VFN
Praha - přednosta prof. MUDr. Vladimír Tesař, CSc, primářka MUDr. Doubravka Frausová, Ph.D.
KLINIČTÍ FARMACEUTI: PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.