Specializační vzdělávání- Základní obor Klinická farmacie

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Klinická farmacie je získání specializované způsobilosti
osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti poskytování
klinickofarmaceutické péče, a je podmínkou pro samostatný výkon činností KF.

Nejprve je třeba se zařadit do specializačního vzdělávání v oboru Klinická farmacie. Zařazení do oboru, vystavení průkazu odbornosti, zrušení zařazení – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). 

Specializační vzdělávání probíhá podle platného vzdělávacího programu Klinická farmacie (Věstník MZ ČR č. 9/2020) a je zakončeno atestační zkouškou.

Specializační  vzdělávání se skládá ze 3 částí:

  1. Povinná praxe v oboru Klinická farmacie v délce 42 měsíců. Probíhá jako celodenní průprava na
    akreditovaném pracovišti v oboru Klinická farmacie a v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní
    pracovní době pod dohledem školitele (úvazek 1,0). Školenec konzultuje se školitelem z akreditovaného pracoviště rozvržení teoretické části specializačního vzdělávání i obsah atestační práce,
  2. Teoretickou část vzdělávacího programu Klinická farmacie realizuje Subkatedra klinické farmacie IPVZ. Jedná se o kombinaci webcastové formy a prezenční formy výuky – workshopu,
  3. Specializované stáže dle vzdělávacího programu na akreditovaných klinických pracovištích.

Specializační vzdělávání je zakončeno atestační zkouškou. Po jejím úspěšném složení získává absolvent specializovanou způsobilost v oboru Klinická farmacie. V praxi to znamená, že Ministerstvo zdravotnictví dává absolventu potvrzení o jeho schopnostech a kompetencích samostatně pečovat o pacienty v rozmezí daném vzdělávacím programem.

Kompetence klinického farmaceuta uvádí vzdělávací program Klinická farmacie (viz odkaz výše).

Získání specializované způsobilosti v oboru Klinická farmacie je základem, který je třeba neustále v
rámci celoživotního vzdělávání upevňovat a rozšiřovat.