Výkony a výkazy

Výkazy

Sběr dat pro ÚZIS v oboru Klinická farmacie probíhá od roku 2015 v pravidelných ročních intervalech.

Vedoucí oddělení/pracoviště klinické farmacie by měl být v kontaktu s pracovištěm zdravotnického zařízení, které má sběr dat pro potřeby ÚZIS ve své působnosti a se kterým je třeba v této oblasti spolupracovat.

Zdravotnické zařízení je každoročně před zahájením sběru dat upozorněno prostřednictvím datové schránky či zadaného e-mailu.

Pro časovou orientaci postupu sběru dat uvádíme odkaz na plán sběru dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR: Plán sběru dat - ÚZIS ČR (uzis.cz)

Roční výkaz A007 pro obor Klinická farmacie je možné nalézt zde: Roční výkazy - ÚZIS ČR (uzis.cz)

Dotazy ke sběru dat je možné zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Výkony

Na jednání Pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR Seznamu zdravotních výkonů byly dne 22. 10. 2015 schváleny 3 výkony klinického farmaceuta pro hospitalizované pacienty (05751, 05753, 05755).

6. prosince 2021 byl shválen ambulantní výkon klinického farmaceuta (05752).

Autorskou společností je Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP.

Výkony klinického farmaceuta jsou implementovány do Vyhlášky č. 421/2016 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a která platí od 1. 1. 2017.

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných touto vyhláškou naleznete velektronické databázi k seznamu zdravotních výkonů v sekci Platné výkony

Registrační list zdravotního výkonu zobrazíte stisknutím „Detail“

Do kolonky Odbornost nutno vyplnit číslo odbornosti: 006.

Obrázek popisuje zařazení výkonů do systému práce klinického farmaceuta. Zhodnocení rizikovosti: Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem. Stanovení plánu farmakoterapie: Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. Ověření účinnosti: Ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. 

05751 Komplexní zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem

Zhodnocení farmakoterapie klinickým farmaceutem při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení lůžkové péče je prováděno jednak s cílem včasné eliminace chyb v chronické/vstupní medikaci, a dále s cílem identifikace rizikových faktorů, které mohou být příčinou současných lékových problémů a/nebo problémů během hospitalizace a/nebo po propuštění pacienta.

UPOZORNĚNÍ!  Je vykazován POUZE u pacientů se stanovenou střední a vysokou mírou rizikovosti.

Míra rizikovosti pacienta:

 1. pacient v nízkém riziku výskytu lékového problému během hospitalizace, pacient nemá identifikován žádný z rizikových faktorů ani žádné z rizikových léčiv a zhodnocená aktuální medikace nevyžaduje stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem;
 2. pacient ve středním riziku výskytu lékového problému během hospitalizace; u pacienta je identifikován jeden nebo více rizikových faktorů či rizikových léčiv, ale z kontextu dokumentace jasně vyplývá, že aktuální medikace vzhledem ke stavu pacienta nevyžaduje změny v medikaci;
 3. pacient ve vysokém riziku výskytu lékového problému během hospitalizace;  u pacienta je identifikován jeden nebo více rizikových faktorů/léčiv, a/nebo zhodnocená aktuální medikace ukazuje na nutnost řešení zjištěného problému při příjmu pacienta.

Hodnocené rizikové faktory jsou ve Vyhlášce č. 421/2016 Sb. (str. 6467).

 1. polypragmazie − v chronické medikaci pacienta je 8 a více systémově užívaných léčiv;
 2. léčivo s úzkým terapeutickým oknem (vankomycin, aminoglykosidová antibiotika, fenytoin, karbamazepin, kyselina valproová, warfarin, LMWH (nízkomolekulární heparin) v terapeutické dávce, cyklosporin, everolimus, takrolimus, temsirolimus, digoxin, teofylin a případně další léčiva, jejichž plazmatické hladiny je třeba sledovat při úpravě dávkování při změně funkcí eliminačních orgánů, při projevu nežádoucího účinku nebo při sledování dopadu lékové interakce);   
 3. léčivo s vysokým interakčním potenciálem; léčivo s popsanými/dokumentovanými lékovými interakcemi − popisované v literatuře jako velmi závažné nebo závažné (značené číselně, nebo pomocí písmen – podle použité klasifikace);
 4. renální insuficience – hodnota glomerulární filtrace je rovna nebo menší než 30 ml/min;
 5. laboratorní známky hepatální insuficience – albumin < 20 g/l, ALT, AST, GMT, bilirubin nad trojnásobek horní hranice normy;
 6. další významné změny biochemických a/nebo hematologických parametrů;
 7. pacient v intenzivní péči;
 8. diagnóza: diabetes mellitus (dle MKN: E10 – E14) – na terapii PAD a/nebo inzulínu;
 9. epilepsie (dle MKN: G40, G41) na terapii antiepileptiky;
 10. fibrilace síní (I48);
 11. nádorové onemocnění (dle MKN: C) – kurativní nebo paliativní farmakoterapie;
 12. pacient s dlouhodobou (déle než 1 týden) léčbou systémovými kortikoidy nebo jinými imunosupresivy;
 13. pacient s parkinsonským syndromem (dle MKN: G20, G21).

05753 Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem

Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta s vysokým a středním rizikem identifikovaným při jeho příjmu; nebo i s nízkým rizikem identifikovaným při jeho příjmu při změně zdravotního stavu pacienta; nebo stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u  hospitalizovaného pacienta na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.

05755 Ověření účinnosti plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem

Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. Je vykazován u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie u pacientů se střední a vysokou mírou rizikovosti při příjmu; u pacientů se stanovenou nízkou mírou rizikovosti a stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem při změně zdravotního stavu nebo u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.

UPOZORNĚNÍ!  Omezení frekvence je platné podle registračních listů: 2 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným vysokým rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným středním rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným nízkým rizikem při změně jeho zdravotního stavu; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře; v jednom dni 2 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným vysokým rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným středním rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným nízkým rizikem při změně jeho zdravotního stavu; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.

05752 Konziliární zhodnocení medikace pacienta ošetřovaného v rámci ambulantní péče klinickým farmaceutem

Zhodnocení stávající nebo plánované medikace u pacienta v ambulantní péči ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým problémům v kontextu nejen lékového záznamu, ale také relevantní zdravotnické dokumentace pacienta, na základě požadavku ošetřujícího lékaře a se souhlasem pacienta, s vypracováním návrhu řešení a vhodného dalšího postupu pro ošetřujícího lékaře. Indikací k vyšetření je: posouzení zdravotnické dokumentace za účelem zhodnocení lékových interakcí, stanovení vhodné kombinace léčivých přípravků, výběr vhodného léčiva a jeho dávkování u pacientů s poruchami činnosti eliminačních orgánů nebo jinými komorbiditami.

Výkon je omezen dle registračního listu na možnost vykázat v jednom dni max. 4  výkony á 15 minut, max. 8 výkonů za rok.  

Dotazy k výkonům klinického farmaceuta je možné zasílat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.