Novinky

Zpráva ze semináře Bezpečná medikace

Zpráva ze semináře Bezpečná medikace

Dne 13.6.2013 proběhl v kongresovém sále ÚVN v Praze seminář na téma Bezpečná medikace pořádaný Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS  a Spojenou akreditační komisí a.s.

Byla zde otevřena a diskutována témata týkající se bezpečného užívání a podávání léčiv ve zdravotnických zařízeních v ČR. Seminář byl rozdělen do třech na sebe navazujících částí.

V první části byla vedle koncepčního doporučení k zajištění služby klinického farmaceuta v rozdílných typech zdravotnických zařízení prezentována metodika práce oddělení klinické farmacie při optimalizaci farmakoterapie pacienta. ČOSKF usiluje o systémové a standardizované nastavení podmínek, které povedou k postupnému zvyšování úrovně bezpečnosti farmakoterapie ve zdravotnických zařízeních. SAK ve svém sdělení zdůraznila a okomentovala novinky v akreditačních standardech, které se týkají bezpečného podávání medikace a hlášení mimořádných událostí spojených s podáváním medikace ve zdravotnických zařízeních.

V druhé části zazněly příspěvky ukazující na praktické zkušenosti se zavedením služby klinického farmaceuta v konkrétních zdravotnických zařízeních různého typu: velká fakultní nemocnice (VFN Praha), velká nefakultní nemocnice (NNB Praha) a fakultní akreditovaná nemocnice (ÚVN Praha). Na příkladech bylo ukázáno, jak oddělení klinické farmacie pracuje a také, jaké je schopno přinést výstupy jednak na úrovni optimalizace farmakoterapie konkrétního pacienta, jednak na úrovni optimalizace standardů a postupů souvisejících s užíváním a podáváním medikace na lůžkových odděleních a jednak na úrovni funkčního nastavení procesů spojených s medikací pro celé zdravotnické zařízení.

V třetí části proběhla moderovaná panelová diskuze. Zúčastnil se jí vedle představitelů klinické farmacie i náměstek pro léčebně-preventivní péči ÚVN. Všichni diskutující se shodli na tom, že zařazení klinické farmacie do českého zdravotnického systému je jedním z důležitých nástrojů, který povede ke zvyšování úrovně bezpečnosti medikace, a tedy ke zvyšování kvality poskytované péče zdravotnických zařízení. ČOSKF nastavuje podmínky pro rozvoj klinické farmacie v klinické praxi a tím otevírá absolventům farmaceutických fakult další perspektivu pro jejich profesionální růst.

V diskuzi opakovaně zaznělo, že jedním z prvořadých úkolů ČOSKF bude zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných specialistů, kteří budou schopni realizovat standardní klinickofarmaceutickou péči pro všechny pacienty a standardní klinickofarmaceutický servis pro všechny lékaře ve zdravotnických zařízeních.