Novinky

Zpráva z workshopu „Léčba HIV – antiretrovirotika“

Zpráva z workshopu „Léčba HIV – antiretrovirotika“

Ve vzdělávacím centru Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha proběhl 23.11.2016 úvodní kurz k nové sérii workshopů ČOSKF ČLS JEP „Léčba HIV – antiretrovirotika“.

Počet HIV pozitivních pacientů narůstá a léčba HIV infekce je jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví medicíny. Proto se ČOSKF rozhodla začlenit tuto problematiku do okruhů, kterým je vhodné se věnovat systematičtěji ve volně na sebe navazujících workshopech.

Úvodní workshop byl rozdělen do dvou částí. V první MUDr. Milan Zlámal (Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN) poskytl náhled na problematiku infekce virem HIV z pohledu lékaře. V druhé byly Mgr. Irenou Murínovou (Oddělení klinické farmacie ÚVN), představeny farmakologické vlastnosti antiretrovirotik. Byly prezentovány typické nežádoucí účinky antiretrovirotik (únava, GIT obtíže, vyrážky, artralgie), nežádoucí účinky v rámci jednotlivých skupin i specifické pro jednotlivé zástupce (např. kožní toxicita po abakaviru, nefrotoxicita po tenofoviru, neurotoxicita po efavirenzu, atd.). Pro praxi byla zdůrazněna znalost farmakokinetických vlastností.

Z diskuze vyplynulo, že se s HIV pozitivním pacientem a jeho medikací může klinický farmaceut setkat v rámci své praxe na různých odděleních nemocnice a proto je užitečné se v této problematice alespoň rámcově orientovat. Velmi přínosné jsou připravené podklady pro účastníky workshopu.

Kurz názorně demonstroval úzkou vzájemnou spolupráci dvou profesionálů – již reálně fungující v praxi, což na závěr podtrhla i společná kazuistika.