Novinky

Zpráva z 6. kongres ČOSKF 7. a 8. října 2016

Zpráva z 6. kongres ČOSKF 7. a 8. října 2016

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konal již 6. kongres ČOSKF, zaměřený na problematiku farmakoterapie geriatrického pacienta.

Místo konání kongresu: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.

Po zahájení kongresu a úvodním slovu předsedkyně ČOSKF J. Gregorové otevřel kongres Z. Kalvach a J. Květina nastíněním problematiky farmakoterapie geriatrického pacienta. Další bloky byly tématicky zaměřené na geriatrického pacienta na různých odděleních zdravotnického zařízení. Jednotlivé bloky programu byly koncipovány tak, že představily jak pohled lékaře, tak i klinického farmaceuta na danou problematiku. Ukazuje se, že právě vlastní klinická praxe zprostředkovaná klinickými farmaceuty představuje vysoký přínos ve vzájemném předáváním poznatků a zkušeností.

Sobotní ráno patřilo jako v minulých letech pracovní snídani, kde již tradičně výbor společnosti seznamuje členy s výsledky své práce za uplynulý rok. Panelové diskuze se účastnili i zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky z Odboru farmacie a Odboru evropských fondů, prezident ČLnK a zástupce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Úvod byl věnován systému fungování klinické farmacie v USA (Texas Medical Center) a diskuzi, ve které nebylo možné se vyhnout srovnání se stávajícím stavem v ČR. Byly předloženy výsledky prvního vyplnění výkazu činností klinického farmaceuta. Poté následovala diskuze nad připravenými výkony klinického farmaceuta, která bude pokračovat na III. Brněnském dnu klinické farmacie 16. února 2017. Členové společnosti byli seznámeni s projektem MZ ČR, který má pomoci zvýšit dostupnost specialistů v klinické farmacii podporou specializačního vzdělávání.

V závěru pracovní snídaně byla předsedkyní ČOSKF J. Gregorovou představena aktualizovaná Koncepce oboru klinická farmacie, klinickofarmaceutické péče, která se, po dvouletém přípomínkování, stala oficiálním a klíčovým dokumentem rozvoje standardizované klinickofarmaceutické péče v ČR.

Další podrobnosti naleznete v programu případně v samotných prezentacích z kongresu.

Stále narůstající počet účastníků ukazuje jednak na rostoucí počet aktivních klinických farmaceutů, ale i na vzrůstající zájem o obor a povědomí o něm. Pozitivně také můžeme hodnotit dodržení časového harmonogramu kongresu, bohaté diskuze na konci každého odborného bloku a organizační zajištění kongresu.

Organizační výbor tímto děkuje všem hostům, přednášejícím, sponzorům a partnerům kongresu.

Těšíme se na shledanou příští rok v Praze na 7. kongresu ČOSKF.

Za organizační výbor
Mgr. Jana Gregorová
předsedkyně ČOSKF ČLS JEP