Novinky

Zpráva z IV. Brněnského dne klinické farmacie

Zpráva z IV. Brněnského dne klinické farmacie

Zpráva z IV. Brněnského dne klinické farmacie

Ve čtvrtek 15. února 2018 proběhl v Masarykově onkologickém ústavu IV. Brněnský den klinické farmacie s pracovně-metodologickou programovou náplní.

První přednáška Mgr. Zahálky se týkala off label podání léčiv a poskytla ucelený pohled na tuto problematiku včetně právního rámce. Byla doplněna konkrétními příklady z praxe a v bohaté diskuzi bylo zodpovězeno mnoho dalších dotazů, což podtrhlo praktický dopad přednášky.

Další přednáška PharmDr. Kozákové svou náplní navázala na předchozí, konkrétně v oblasti dětské onkologie.

 

  

 

Třetí přednáška dopoledního bloku paní Mgr. Michálkové s názvem „Farmakovigilance z pohledu SÚKL“ shrnovala základní podstatu farmakovigilanční problematiky a také poukazovala na roli, kterou může klinický farmaceut sehrát při hlášení nežádoucích účinků léčiv včetně postupu, které z nežádoucích účinků hlásit a jakým způsobem.

 

 

 

Odpolední blok byl zaměřen na problematiku výkonů klinického farmaceuta, kde byly shrnuty první zkušenosti s vykazováním výkonů a úskalí z nich vyplývající. Přednáška PharmDr. Gregorové se věnovala tématu právní závaznosti doporučení klinického farmaceuta a jeho kompetencí. Dále byly rozebrány všechny tři výkony klinického farmaceuta a po přednášce proběhla diskuze, ze které vyplynulo několik zajímavých závěrů např. ohledně kopírování doporučení do propouštěcích zpráv.

Na přednášku týkající se výkonů navazovala přednáška Mgr. Langmaierové o vedení dokumentace klinického farmaceuta, která se zaměřila především na právní aspekty a dále poukazovala na rozdíl v dokumentaci, která je kopírována do denních záznamů pacienta a která je vedena jen pro naše klinickofarmaceutické účely a zůstává součástí dokumentace oddělení klinické farmacie.

 

 

Závěr pracovního dne klinické farmacie byl věnován překladu Evropských statementů nemocničního lékárenství a jejich zasazení do zdravotnického systému České republiky. Publikum bylo seznámeno s důvody nutnosti provedení nového překladu Českou odbornou společností klinické farmacie a s faktem, že tento překlad dokumentu včetně originální anglické verze a verze překladu sekcí nemocničního lékárenství bude vyvěšen na stránkách společnosti a dán k diskuzi širším okruhu odborné veřejnosti.

 

 

 

Těšíme se na další brněnské setkání plánované na únor 2019.

Za organizační výbor 
PharmDr. Jana Gregorová, 
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA