Novinky

Závěrečná zpráva ze 4. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie

Závěrečná zpráva ze 4. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie

Ve dnech 3. a 4. října 2014 se v Praze uskutečnil v pořadí již 4. kongres České odborné společnosti klinické farmacie, letošním tématem byla Farmakoterapie ovlivňující imunitní systém. Odborná část programu probíhala v prostorách Kongresového centra Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, společenský večer se pak konal stejně jako v minulém roce v Café Baru Andělka.

Program celého kongresu zahájila PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., vědecká sekretářka společnosti, která postupně přivítala významné hosty kongresu. Slovo patřilo také Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslavu Květinovi, DrSc., čestnému předsedovi České odborné společnosti klinické farmacie.

V úvodu kongresu vystoupil děkan Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. Navázali Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. a Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., kteří hovořili o přínosech a potřebě mezioborové spolupráce s klinickým farmaceutem. U řečnického pultu byli dále vystřídáni MUDr. Antonínem Malinou, Ph.D., ředitelem IPVZ, který se společně s Mgr. Martinou Maříkovou vyjádřil ke specializačnímu vzdělávání. V závěru úvodního bloku se Mgr. Jana Gregorová vyjádřila k rozvoji klinickofarmaceutické péče v ČR a zároveň představila právě vydanou Koncepci klinickofarmaceutické péče v ČR.

Celý odborný program byl rozdělen do čtyř bloků s celkem 18 přednáškami, sobotní program byl zahájen pracovní snídaní s JUDr. Radkem Policarem, rozebírány byly právní aspekty klinickofarmaceutické péče.

Páteční odborný program byl zahájen přednáškou Prof. MUDr. Zdenka Zadáka, CSc. na velice atraktivní a aktuální téma Nutriční farmakologie – vliv na regulaci zánětu a imunitu. Současnou koncepci zahájení imunitní reakce představil v dalším sdělení Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. Třetí přednáškou tohoto bloku byla Antiretrovirová terapie a stav imunitního systému u HIV pozitivního pacienta MUDr. Hanuše Rozsypala, CSc.

V druhém odborném bloku vystoupili MUDr. Ladislava Lyerová, CSc. s přednáškou Pacient po transplantaci – ovlivnění imunitního systému, Mgr. Jana Gregorová s přednáškou Management nežádoucích účinků everolimu v onkologii a Mgr. Jan Hartinger s přednáškou Léčba ovlivňující imunitní systém v nefrologii.

Poslední páteční blok obsahoval opět tři sdělení, a to Imunoterapie v léčbě solidních nádorů MUDr. Evy Závadové, CSc., Přehled současné terapie u roztroušené sklerózy MUDr. Marty Váchové a Rituximab a jeho současné uplatnění ve farmakoterapii PharmDr. Ireny Netíkové, Ph.D.

Sobotní odborný blok tvořilo pět sdělení. Zahájil MUDr. PharmDr. Jan Dvořák tématem Farmakoterapie ovlivňující imunitní systém v onkologii, perioperační podávání kortikoidů shrnula Mgr. Jitka Bačová, o vitamínu D ve vztahu k imunitnímu systému mluvila Mgr. Kateřina Langmaierová, Mgr. Martin Vodička prezentoval kazuistiku pankreatitidy jako nežádoucího účinku azathioprinu u dítěte a celý blok zakončila PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. tématem Febrilní neutropenie z pohledu klinického farmaceuta.

Celkový počet účastníků jen těsně nepřekročil stovku. Živé diskuze následovaly po každé přednášce.

V rámci kongresu také proběhly volby do Výboru a Revizní komise České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

Organizační výbor tímto děkuje všem hostům, přednášejícím, sponzorům a partnerům kongresu a dovoluje si již nyní pozvat na 5. kongres ČOSKF.

Za organizační výbor
Mgr. Jana Gregorová, prezidentka kongresu
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., vědecká sekretářka kongresu