Novinky

Závěrečná zpráva z 3. Kongresu České odborné společnosti klinické farmacie

Závěrečná zpráva z 3. Kongresu České odborné společnosti klinické farmacie

3. kongres České odborné společnosti klinické farmacie se konal ve dnech 27. a 28. září 2013 v Praze. Odborná část programu se uskutečnila v prostorách Kongresového centra Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, pro společenský večer byl zvolen nedaleký Café Bar Andělka.

Hlavním tématem letošního kongresu byla farmakoterapie ovlivňující glycidový a lipidový metabolismus, další problematika se týkala projektů ČOSKF, budování klinické farmacie v ambulantní sféře, prostor byl věnován i aktualitám ve specializačním vzdělávání a byla také přiblížena nově definovaná metodika práce oddělení klinické farmacie.

Úvodní slovo patřilo PharmDr. Ireně Netíkové, Ph. D., vědecké sekretářce kongresu. V prvním pátečním bloku pak vystoupila Mgr. Jana Gregorová, prezidentka kongresu, PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory a MUDr. David Marx, Ph. D., ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s. Sdělení se týkala jednak současné pozice klinické farmacie jako oboru, jednak možností spolupráce ať už v rámci ČLnK nebo se SAK. Dalšími významnými hosty kongresu byli Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc., Prof. MUDr. František Perlík, DrSc., Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., MUDr. Eduard Havel, Ph. D., MUDr. Jakub Víšek, Ph. D., MUDr. Svatopluk Solař a MUDr. Radka Benešová. Pozvání přijala i Mgr. Irena Storová z odboru farmacie MZ ČR.

Celý program byl rozdělen do čtyř odborných bloků s 11 přednáškami a soubory kazuistik, sobotní program byl zahájen pracovní snídaní. Prezentovány byly i dva postery, prostor byl i pro představení aplikace Lexicomp. Celkový počet účastníků se stejně jako v minulých letech blížil stovce, spektrum posluchačů bylo široké, od pregraduálních studentů, přes aktivní klinické farmaceuty, farmaceuty uvažující o práci v klinické farmacii až po lékaře.

Páteční program se zaměřoval na problematiku glycidů a lipidů u zvláštních skupin pacientů. První odborný blok se věnoval metabolismu pacientů v kritickém stavu, o změnách v lipidovém metabolismu hovořil MUDr. E. Havel, Ph. D., o změnách v glycidovém metabolismu hovořil Prof. MUDr. L. Sobotka, CSc. MUDr. J. Víšek shrnul metabolické komplikace spojené s parenterální výživou. Ve druhém bloku o změnách metabolismu pacientů s HIV pojednala Mgr. J. Gregorová, o změnách metabolismu u onkologických pacientů mluvila PharmDr. I. Netíková, Ph.D. a Prof. RNDr. Dr.h.c. J. Květina, DrSc. shrnul výsledky vlastní studie s fenofibrátem. Třetí odborný blok se věnoval lipidovému metabolismu. Prof. MUDr. F. Perlík, DrSc. popsal novinky ve farmakokinetice statinů, PharmDr. J. Rychlíčková zpracovala téma statinů v perioperační péči a Mgr. J. Hartinger se věnoval poruchám metabolismu lipidů při chronickém renálním selhání.

Sobotní odborný program byl věnován léčbě diabetu, novinkám v terapii, doporučeným postupům a jejich aplikaci do praxe na kazuistikách reálných pacientů. To vše z úst MUDr. S. Solaře a MUDr. R. Benešové. Program sobotní pracovní snídaně zahájila Mgr. J. Gregorová představením metodiky práce na oddělení klinické farmacie, dále pokračovala Mgr. K. Langmaierová s informacemi o pokroku budování klinické farmacie v ambulantní sféře a program pracovní snídaně zakončila Mgr. M. Maříková aktualitami ke specializačnímu vzdělávání v klinické farmacii. Živé diskuze v rámci všech odborných bloků dokazují dobře zvolenou tématiku, se kterou se všichni setkáváme v klinické praxi.

Organizační výbor tímto děkuje všem hostům, přednášejícím, sponzorům a partnerům kongresu. Těšíme se na shledanou příští rok v Praze koncem září na 4. kongresu ČOSKF.

Za organizační výbor

Mgr. Jana Gregorová PharmDr. , prezidentka kongresu
Irena Netíková, Ph.D. , vědecká sekretářka kongresu