Novinky

Stanovisko ČOSKF ke vzdělávacímu programu oboru klinická farmacie

Stanovisko ČOSKF ke vzdělávacímu programu oboru klinická farmacie

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP podporuje vydání nového vzdělávacího programu oboru klinická farmacie ještě před novelizací zákona o specializačním vzdělávání. Stávající vzdělávací program klinické farmacie naprosto neodpovídá současné situaci, je neaktuální a zastaralý, nekopíruje současný rozvoj klinické praxe oboru.

ČOSKF podporuje jasný záměr nového vzdělávacího programu v KF:

  1. umožnit školencům zařadit se do specializačního výcviku v klinické farmacii buď po absolvování současně platného společného základu pro vzdělávací programy oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství a veřejné lékárenství, nebo bez absolvování tohoto společného základu,
  2. umožnit získání specializaci v klinické farmacii absolventům, kteří začnou po ukončení farmaceutické fakulty pracovat na samostatné oddělení klinické farmacie
  3. specifikovat a aktualizovat teoretickou část vzdělávacího programu pro obor klinická farmacie, která v současném vzdělávacím programu úplně chybí
  4. specifikovat a aktualizovat praktické činnosti, které školenec po získání specializace musí ovládat a které jsou po něm v současné klinické praxi požadovány, před rokem 2005 nebylo požadováno nic z toho, co nyní specialista v KF vykonávat musí
  5. definovat podmínky pro vznik akreditovaných pracovišť, kde by měl probíhat specializovaný výcvik a umožnit tak vznik sítě akreditovaných pracovišť

ČOSKF předložila Akreditační komisi klinické farmacie v září 2013 nový návrh VP KF.

Návrh nového vzdělávacího programu upravuje:

1.PROSTUPNOST

Prostupnost mezi specializacemi lze zajistit nejen společným základem, ale také různými možnostmi vstupu do specializačního výcviku, tzn. buď přímo bez absolvování „současně platného základu“, nebo až po absolvování „současně platného základu“, pokud budou jasně definované podmínky specializačního výcviku. Návrh vzdělávacího programu tak umožňuje získat specializaci i absolventům farmaceutických fakult, kteří po ukončení studia začnou pracovat na odděleních nebo pracovištích klinické farmacie, která nejsou součástí lékárny. Stejně je tomu u dalších farmaceutických specializací; farmaceutická technologie nebo radiofarmaka, kde také není požadována praxe v lékárně ani společný základ.

2. DOSTUPNOST

Jakýkoli společný základ mezi klinickou farmacií a lékárenskými obory je nereálný s ohledem na omezenou kapacitu oddělení a pracovišť klinické farmacie. Společný základ by od začátku narážel na nedostupnost praxe na odděleních klinické farmacie, proto ČOSKF nesouhlasí se společným základem mezi klinickou farmacií a lékárenskými obory.

3. DÉLKU POVINNÉ PRAXE V LÉKÁRNĚ

Školenec klinické farmacie v současné době musí z 60 měsíců specializační přípravy povinně strávit 40 měsíců v lékárně bez specifikace činností a bez náplně práce, kterou má budoucí specialista vykonávat (24 měsíců základ + dalších 16 měsíců je ve specializačním výcviku).

4. NEMOŽNOST AKREDITACE SAMOSTATNÝCH PRACOVIŠŤ KF

Dle současně platného VP KF oddělení a pracoviště klinické farmacie, která nejsou součástí lékárny, nelze díky povinným 16 měsícům v lékárně akreditovat. Současný VP KF brání samostatné akreditaci některých pracovišť klinické farmacie.

5. NEAKTUÁLNOST VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KF A JEHO NEDOSTATEČNÁ NÁPLŇ

Teoretická část a praktické dovednosti a činnosti, které musí klinický farmaceut vykonávat a které jsou po něm požadovány lékařem u lůžka pacienta a za které nese odpovědnost, v současném vzdělávacím programu úplně chybí. Proto návrh VP definuje podmínky odborné praxe oboru a specifikuje činnosti, které školenec musí v rámci specializační přípravy vykonávat.

Stanovisko ČOSKF ke stažení naleznete zde.