Novinky

Postoj ČOSKF ČLS JEP k poskytování klinickofarmaceutické péče v ambulantní sféře

Postoj ČOSKF ČLS JEP k poskytování klinickofarmaceutické péče v ambulantní sféře

 

PROHLÁŠENÍ ČOSKF ČLS JEP

Postoj ČOSKF ČLS JEP k poskytování klinickofarmaceutické péče v ambulantní sféře

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

v poslední době jsme zaznamenali více dotazů na téma "ambulantní klinická farmacie" a také aktivity, které ukazují na neznalost nebo nepochopení obsahu klinickofarmaceutické péče a podmínek jejího poskytování.

Poskytování klinickofarmaceutické péče se v ambulantní sféře opírá o stejné principy jako klinickofarmaceutická péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Metodologie činností a pracovních postupů klinického farmaceuta je již zpracována a její fungování je ověřeno praxí na klinických odděleních.

Za zásadní považujeme, a legislativa to ani jinak neumožňuje, aby klinickofarmaceutickou péči v ambulantní sféře poskytoval pouze farmaceut se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie - klinický farmaceut. Při poskytování klinickofarmaceutické péče v ambulantním segmentu zdravotní péče je kolega více odkázán sám na sebe, nepracuje v kolektivu s dalšími klinickými farmaceuty, není usměrňován ostatními zdravotnickými pracovníky v rámci multidisciplinární spolupráce tolik, jako v oblasti lůžkové péče. Proto může nekvalifikovaný kolega (bez specializace, bez odborného dohledu) mnohé pokazit a ohrozit tak jednak pacienty, ale také poškodit prestiž oboru klinická farmacie.

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP pracuje systematicky na implementaci klinické farmacie - klinickofarmaceutické péče do zdravotnického systému ČR. Vnímáme potřebu rozvoje klinickofarmaceutické péče nejen v oblasti lůžkové péče u akutních, následných a dlouhodobých lůžek, ale také v oblasti ambulantní péče. Prosazujeme, aby klinickofarmaceutická péče byla standardizována, aby byly jasně definovány činnosti, hodnocení, dokumentace atd., což se nám daří jak na úrovni legislativních norem tak také v naší klinické praxi.

To, že je klinickofarmaceutická péče více rozvíjena v současné době v oblasti lůžkové péče je důsledkem logického vývoje – potřebovali jsme se mnohé nejprve naučit, získat zkušenosti a sebedůvěru, což jde lépe tam, kde je poskytována intenzivnější péče, kde hodnotíme medikace více pacientů, kde máme možnost se setkat s různými farmakoterapeutickými přístupy a různými klinickými situacemi, kde můžeme komunikovat s více lékaři různých odborností atd. Rozvoj klinickofarmaceutické péče v ambulantní oblasti navazuje na rozvoj klinickofarmaceutické péče v lůžkové péči.

Nyní je proto potřeba, aby se mladí kolegové zapojili do specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie, spolupracovali se zkušenými kolegy, získávali zkušenosti v oblasti lůžkové péče a po získání specializované způsobilosti rozšířili řady klinických farmaceutů a přispěli k rozvoji oboru klinická farmacie.  

Na 7. kongresu naší společnosti jsme klinickofarmaceutické péči v ambulantním segmentu zdravotní péče věnovali velkou pozornost.