Novinky

Ohlédnutí za 2.kongresem České odborné společnosti klinické farmacie

Ohlédnutí za 2.kongresem České odborné společnosti klinické farmacie

Ve dnech 5. a 6. října 2012 se v Praze uskutečnil 2. kongres odborné společnosti klinické farmacie, jehož téma bylo v letošním roce zaměřeno na klinickofarmaceutickou péči v paliativní medicíně. Odborný i společenský večer se konal tentokrát v příjemném prostředí hotelu Olympik Artemis v Praze 8 a setkání se účastnila stejně jako vloni téměř stovka kolegů z řad lékařů a farmaceutů.

Kongres zahájila PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., vědecká sekretářka společnosti, která postupně představila významné hosty kongresu. Pozvání přijal doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. za Českou společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, dále předseda České společnosti paliativní medicíny MUDr. Ladislav Kabelka,Ph.D., proděkan Farmaceutické fakulty UK prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, Csc., místopředsedkyně České onkologické společnosti a vedoucí Komplexního onkologického centra prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., za Českou internistickou společnost MUDr. Luboš Kotík, Csc., a za Společnost všeobecného lékařství MUDr. Stanislav Konštacký, Csc. Z řad těchto významných hostů zazněla na úvod kongresu mimo jiné sdělení k významu spolupráce lékařských oborů a oboru klinické farmacie, a přání hodně sil pro další prosazování oboru v klinické praxi.

Páteční program byl zaměřen na specifika farmakoterapie paliativní medicíny. V prvním bloku přednášek vystoupili významní představitelé oboru paliativní medicíny MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., a MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., z řad onkologů přijala pozvání k odbornému sdělení o výživě onkologických paliativních pacientů MUDr. Petra Holečková, MBA z Nemocnice na Bulovce. Blok byl zakončen přednáškou PharmDr. Ireny Netíkové, Ph.D. k tématu výběru opioidu u neuropatické bolesti.Druhý blok patřil sdělení klinických farmaceutů z různých pracovišť v ČR a byl zaměřen na výběr vhodných léčiv u paliativního pacienta z pohledu farmakokinetiky a farmakodynamiky. Mgr. Pavla Lerchová ve své prezentaci pojednala o farmakoterapii pacientů s diagnózou demence, předsedkyně společnosti i kongresu Mgr. Jana Gregorová pohovořila o možnostech léčby depresí a nového využití ketaminu u paliativních pacientů jako antidepresiva s rychlým nástupem účinku. Řešení delirantních stavů probrala ve své přednášce Mgr. Irena Kopicová. Mgr. Jitka Bačová ve spolupráci s PharmDr. Miroslavem Turjapem zpracovala téma věnující se limitujícím faktorům při aplikaci léčiv do podkoží.

Sobotní ranní program byl zaměřen na vybraná léčiva v terapii onkologického paliativního pacienta, konkrétně se jednalo o léčbu bisfosfonáty a používání erytropoetinů v paliativní léčbě.

Závěrečný blok kongresu byl věnován sdělením týkajících se činností klinického farmaceuta při individualizaci farmakoterapie, jak předvedl na kazuistice Mgr. Martin Vodička z Krajské nemocnice ve Zlíně, a při systematické práci ve zdravotnickém zařízení, jejíž ukázkou byla prezentace PharmDr. Lucie Khýnové o zapojení klinického farmaceuta do hodnocení rizika pádů v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Mgr. Jana Gregorová představila program pro zápis a hodnocení činnosti klinického farmaceuta, který vyvinulo oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Bulovce ve spolupráci s programátory. O systému akreditace zdravotnických zařízení a zapojení klinického farmaceuta do procesů akreditace pohovořil Mgr. Roman Goněc z Masarykova onkologického ústavu v Brně. Mgr. Kateřina Langmaierová přednesla své sdělení o stavu situace a uplatnění klinického farmaceuta v ambulantní sféře.
Závěr kongresu se uskutečnil formou kulatého stolu, kde kolegové z různých pracovišť v České republice diskutovali o situaci nově vznikajících oddělení klinické farmacie. Do diskuze se se zájmem zapojila i řada účastníků kongresu.

Celý kongres se nesl v přátelském duchu a byl doprovázen živými diskuzemi zúčastněných během odborného programu, v kuloárech i při společenském večeru.

Organizační výbor tímto děkuje všem hostům, přednášejícím, účastníkům, sponzorům a organizátorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit a dovoluje si již nyní pozvat na příští ročník, kterým má v plánu pokračovat v započaté tradici setkání klinických farmaceutů a lékařů nad problematikou farmakoterapie a tématem klinickofarmaceutické péče.

Prezentace z kongresu naleznete zde nebo v záložce Odborné akce/Prezentace z odborných akcí.