Novinky

Kandidátka ČOSKF 2014

Kandidátka ČOSKF 2014

V souvislosti s připravovanými volbami do výboru a revizní komise ČOSKF ČLS JEP, které se uskuteční 3.10.2014 od 18:30hod v přednáškovém sále Ústřední vojenské nemocnice- Vojenské fakultní nemocnice v Praze, byla na základě návrhu členů ČOSKF sestavena následující kandidátní listina, kterou naleznete ke stažení zde.

KANDIDÁTI DO VÝBORU ČOSKF ČLS JEP

Mgr. Jitka Bačová

Podílela jsem se na aktivitách společnosti od jejího vzniku v roce 2010, členem výboru jsem od roku 2012. Vytvořila jsem logo společnosti, provádím zápisy ze setkání výboru, jsem administrátor webových stránek společnosti, člen organizačního výboru kongresu společnosti, spoluautor a recenzent dokumentů a doporučení vydávaných společností, spoluiniciovala jsem vznik samostatného software pro dokumentaci práce klinického farmaceuta. V roce 2013 jsem absolvovala stáž v USA v klinické farmacii se zaměřením na klinickou praxi oboru a výstupy práce klinického farmaceuta. Ve výboru bych ráda pokračovala v dosavadních aktivitách, chtěla bych rozvíjet oblast komunikace a spolupráce mezi členy společnosti, svou invencí přispívat ke koncepčnímu a standardizovanému rozvoji klinickofarmaceutické péče v ČR.

Mgr. Jana Gregorová

Patřím mezi zakládající členy ČOSKF, nyní zastávám funkci předsedkyně společnosti; za uplynulé období se podařilo vybudovat společnost, která je rovnocenným partnerem při jednáních k problematice klinickofarmaceutické péče s MZ, s IPVZ, s fakultami, s dalšími odbornými společnostmi, se zdravotními pojišťovnami atd. Daří se rozvíjet odborné a vzdělávací aktivity společnosti – např. kongres, interaktivní workshopy atd. Pro následující období bych ráda pokračovala v práci, kterou považuji za důležitou pro další upevnění pozice klinickofarmaceutické péče:

  • rozvoj sítě oddělení KF a jejich vzájemná spolupráce na půdě Odborné komise ČOSKF – v rovině odborné i metodologické;
  • vytvoření podmínek pro hrazení KFP;
  • zaštítění projektu, který by přinesl další podklady k přínosu KFP;
  • koordinace projektu k podpoře rozvoje specializačního vzdělávání;
  • rozvoj systému kontinuálního vzdělávání v KF;

Patřím k autorům koncepčních dokumentů vydávaných společností. Jsem autorem metodiky a podkladů pro existenci samostatného software pro dokumentaci práce klinického farmaceuta.

Pharm.Dr. Šárka Kozáková, MBA

Nabízím finanční a organizační zajišťování odborných akcí. Jsem členem stálé Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Mgr. Kateřina Langmaierová

Člen revizní komise od založení odborné společnosti;  pro ČOSKF rozvíjím hlavně oblast systému klinickofarmaceutické péče v ambulantní sféře, jsem autorkou pilotního projektu - ambulance klinického farmaceuta - a autorkou metodiky práce klinického farmaceuta v ambulantní sféře; aktivně se podílím na rozvoji komunikace a spolupráce se zdravotními pojišťovnami; podílela jsem se na přípravě podkladů pro MZ – k novelizaci zákona, který zařazuje farmaceuta jako nositele výkonu a zařazuje KFP mezi hrazené služby; podílím se na přípravě podkladů pro platbu za výkon klinického farmaceuta; aktivně spolupracuji s praktickými lékaři (školení v pregraduální i postgraduální přípravě), a Českou internistickou společností; za důležité považuji řešení otázek týkající se právních aspektů práce klinického farmaceuta; podporuji jejich systematické řešení; jsem spoluautorem a recenzentem dokumentů vydávaných společností; ráda bych pro společnost dále pokračovala v dosavadní práci

PharmDr. Alena Linhartová

Klinickou farmacií u lůžka pacienta se zabývám šestým rokem, z toho od roku 2013 na plný pracovní úvazek jako vedoucí Oddělení klinické farmacie v pražské Thomayerově nemocnici. Stěžejními oblastmi mého profesního zájmu jsou klinická farmacie v geriatrii a neurologii a monitorování a interpretace plazmatických koncentrací léčiv. Hlavní motivací pro práci ve výboru odborné společnosti je pro mne jednak aktivní účast na formování rozvíjejícího se oboru (tj. na aktivitách, jejichž výstupy ovlivňují naši každodenní praxi), jednak úzký kontakt se zkušenými kolegy. V případě zvolení bych kromě účasti na běžné agendě výboru ráda iniciovala vznik a poté také koordinovala činnost některých nových pracovních skupin.

Mgr. Martina Maříková

Práce pro Společnost od jejího vzniku; členka revizní komise v uplynulém volebním období; spolupráce při tvorbě dokumentů vydávaných a garantovaných ČOSKF; vypracování koncepce specializačního vzdělávání v oboru klinické farmacie v ČR; vedení Subkatedry klinické farmacie IPVZ; chci se věnovat zefektivnění systému specializačního a kontinuálního vzdělávání v klinické farmacii; zkušenosti ze zahraničí - Stáž v klinické farmacii Royal Free Hospital ve Velké Británii; členka kurikulární komise Faf UK v Hradci Králové; spolupráce a podíl na rozvoji a klinizaci pregraduálního studia; místopředsedkyně Akreditační komise MZd.

Mgr. Irena Murínová

Členkou výboru ČOSKF jsem od roku 2012, kde zastávám funkci pokladníka. Tehdy jsem po oslovení kandidovala proto, že jsem se domnívala, že bych mohla přispět našemu oboru při hledání dalších forem našeho směrování postřehy a nápady, které se mi dostávaly na mysl při mé každodenní snaze o poctivou práci v roli klinického farmaceuta v ÚVN Praha. Ohlédnu-li se zpět, mohu říci, že se mi snad podařilo tuto linii držet. Spolu s ostatními kolegy jsem spoluautorkou a recenzentkou dokumentů vydávaných společností, náš obor jsem velmi často prezentovala na kongresech nelékařských zdravotníků. V nadcházejícím volebním období bych ráda v takto započaté práci pokračovala a rozdělané věci spolu s kolegy dotáhla dál.

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.

Patřím mezi zakládající členy společnosti, ve výboru pracuji od roku 2010, nejprve jako pokladník, od roku 2012 vědecký sekretář. Zajišťuji mezinárodní kontakty společnosti (pracovní skupina ČOSKF pro onkologii je členem Evropské společnosti pro onkologickou farmacii ESOP, z toho vyplývá moje funkce ve vedení ESOP -  předseda skupiny pro vzdělávání, online komunikaci a výuku). Organizuji program národních konferencí ČOSKF a přednáším na národních i mezinárodních konferencích. Jsem spoluautorem a recenzentem dokumentů vydávaných společností; a spoluautorem podkladů k vytvoření samostatného software pro dokumentaci práce klinického farmaceuta. V  budoucnosti se chci věnovat především koordinaci výzkumných aktivit ČOSKF.

RNDr. Jiří Netočný

Patřím mezi zakládající členy společnosti, ve výboru pracuji od roku 2010, jako místopředseda společnosti. Podílím se na přípravě řady materiálů a dokumentů společnosti. Jsem iniciátorem řady strategických kroků, snažím se o budování pozice společnosti; jednáním na MZ ČR, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven; spoluprací s vedením  odborných  společností ČLS JEP. Mám zájem na aktivním rozvoji ambulantní klinickofarmaceutické péče. Nabízím svou práci i v dalším období.

KANDIDÁTI DO REVIZNÍ KOMISE ČOSKF ČLS JEP

Pharm.Dr. Šárka Kozáková, MBA

Nabízím finanční a organizační zajišťování odborných akcí. Členem stálé Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Mgr. Kateřina Langmaierová

Člen revizní komise od založení odborné společnosti;  pro ČOSKF rozvíjím hlavně oblast systému klinickofarmaceutické péče v ambulantní sféře, jsem autorkou pilotního projektu - ambulance klinického farmaceuta - a autorkou metodiky práce klinického farmaceuta v ambulantní sféře; aktivně se podílím na rozvoji komunikace a spolupráce se zdravotními pojišťovnami; podílela jsem se na přípravě podkladů pro MZ – k novelizaci zákona, který zařazuje farmaceuta jako nositele výkonu a zařazuje KFP mezi hrazené služby; podílím se na přípravě podkladů pro platbu za výkon klinického farmaceuta; aktivně spolupracuji s praktickými lékaři (školení v pregraduální i postgraduální přípravě), a Českou internistickou společností; za důležité považuji řešení otázek týkající se právních aspektů práce klinického farmaceuta; podporuji jejich systematické řešení; jsem spoluautorem a recenzentem dokumentů vydávaných společností; ráda bych pro společnost dále pokračovala v dosavadní práci

PharmDr. Lucie Khýnová

Jsem členkou ČOSKF od jejího založení v r. 2010, pravidelně se účastním setkání a odborných akcí pořádaných společností,  aktivně podporuji rozvoj klinickofarmaceutické péče v rámci působení na Oddělení klinické farmacie ÚVN, kde pracuji od r. 2012, zajímám se o dění na poli klinické farmacie, a její podpoře bych se chtěla věnovat i nadále v rámci členství v Revizní komisi ČOSKF ČLS JEP.

PharmDr. Jitka Rychlíčková

Na Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce působím druhým rokem. Spolupodílela jsem se na rozšíření systému prevence tromboembolické nemoci, nyní pracuji na systému pro farmakovigilanci. Zabývám se také oblastí bezpečnosti léčiv a prevencí lékových pochybení. Jako student postgraduálního studia vidím velkou potřebu propojení pregraduální výuky s klinickou praxí. V rámci ČOSKF se již nyní podílím na řadě aktivit. Činnost v Revizní komisi ČOSKF ČLS JEP by pro mě byla velkou ctí a zároveň i velkou výzvou s ohledem na základní funkci tohoto orgánu.

Mgr. Michaela Šlesingerová

Členem ČOSKF jsem od roku 2010. Zajímám se o dění ve společnosti a účastnila jsem se řady odborných akcí pořádaných společností. Od dubna 2014 pracuji na Oddělení klinické Farmacie Nemocnice Na Bulovce. Postupně získávám praktické zkušenosti a vhled do oboru. Chtěla bych se podílet na rozvoji oboru klinické farmacie nejen prací na oddělení, ale i činností v odborné společnosti.