Cíle České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

  1. garantovat koordinovaný rozvoj klinické farmacie v ČR s důrazem na kvalitu svých odborníků
  2. garantovat standardy a metodiku práce klinického farmaceuta
  3. garantovat, aby práci na klinických odděleních nad lékovými anamnézami vykonával odborník se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie
  4. postupný rozvoj samostatných oddělení klinické farmacie

Aktivity ČOSKF od roku 2010

  • ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (č.372/2011).
  • ČOSKF se zasadila o začlenění požadavku na dostupnost klinického farmaceuta pro akutní lůžka standardní a intenzivní péče do Vyhlášky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb (vyhláška č. 99/2012).
  • ČOSKF vydala v prosinci 2012 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR Doporučení ČOSKF ČLS JEP k zajištění služby klinického farmaceuta, ve kterém definuje počty potřebných klinických farmaceutů v začátcích rozvoje oboru a dává tím perspektivu dalšího uplatnění absolventům farmaceutických fakult.
  • ČOSKF vydala v dubnu 2013 Metodiku I: Práce na oddělení klinické farmacie, která předkládá popis konkrétních činností a výstupů klinického farmaceuta a zároveň definuje základní terminologii pro klinickou praxi rozvíjejícího se oboru klinická farmacie.
  • ČOSKF  kontinuálně rozvíjí spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, Spojenou akreditační komisí, s Asociacemi nemocnic, s lékařskými odbornými společnostmi, kterým předkládá koncepci, směřování a pravidla klinické farmacie v ČR.