ODBORNÉ PUBLIKACE

Aktualizace: 30. 6. 2021

2021

Gregorová J, Murínová I, Linhartová A. Farmakoterapie COVID-19. Remedia. 2021; 31(1): 99-102.

Hartinger JM, Svobodová A, Malíková I, Šachl R, Slanař O. Effective use of fondaparinux in patient
with unresponsiveness to nadroparin. J Clin Pharm Ther. 2021 Apr;46(2):539-542. doi:
10.1111/jcpt.13328. Epub 2020 Dec 5. PMID: 33277918.

Pousková K, Staša J, Harapátová D, Gregorová J, Třešňák Hercogová J. Bezpečnost individuálně
připravovaných léčivých přípravků pohledem klinického farmaceuta. Čes Dermatovenerol. 2021;
11(2): 30-48.

Štětkářová I, Čupáková J. Failure of Warfarin Anticoagulation Therapy after Administration of Oral
Terbinafine. Acta Medica (Hradec Kralove). 2021;64(2):132-135. doi: 10.14712/18059694.2021.23.
PMID: 34331435.

Tašková I a kol. Psychofarmaka v kazuistikách. Maxdorf. 2021. ISBN 978-80-7345-678-8.

2020

Fialová D, Halačová M, Brkič J, Grešáková S, Kummer I, Topinková E, Jurašková B. Klinická farmacie v
geriatrii a 20 let klinických a výzkumných zkušeností s hodnocením racionality geriatrické
preskripce v České republice a v evropských zemích. Klin Farmakol Farm. 2020; 34(3): 122-129.
Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202003-0004_klinicka_farmacie_v_geriatrii_a_20_let_klinickych_a_vyzkumnych_zkusenosti_s_hodnocenim_racionality_geriatricke.php.

Fialová D, Příhodová V, Brkič J, Kummer I, Grešáková S, Lukačišinová A, Topinková E. Hodnocení
geriatrických interakcí lék-nemoc u seniorů v dlouhodobé ošetřovatelské péči v České republice.
Klin Farmakol Farm. 2020; 34(3): 99-107. Dostupné z:
https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202003-0001_hodnoceni_geriatrickych_interakci_lek-nemoc_u_senioru_v_dlouhodobe_osetrovatelske_peci_v_ceske_republice.php.

Halačová M, Černý D, Sadilová K. Léky indukovaná dysnatremie: I. Polékové hyponatremie. Klin
Farmakol Farm. 2020; 34(3): 130-134. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202003-0005_leky_indukovane_dysnatremie_i_polekove_hyponatremie.php.

Kučerová I, Krysta S. Klinická farmacie v pediatrické paliativní péči. Klin Farmakol Farm. 2020;
34(2):90-92. Dostupné z: https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-202002-0009_klinicka_farmacie_v_pediatricke_paliativni_peci.php,

Linhartová A, Murínová I, Kovačič M, Gregorová J. Perioperační podávání metforminu: co je
nového? Čas Lék čes. 2020; 159: 210-212. Dostupné z:https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-6-6/perioperacni-podavani-metforminu-co-je-noveho-125121.

Michaličková D, Jansa P, Bursová M, Hložek T, Čabala R, Hartinger JM, Ambrož D, Aschermann M,
Lindner J, Linhart A, Slanař O, Krekels EHJ. Population pharmacokinetics of riociguat and its
metabolite in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension from routine clinical
practice. Pulm Circ. 2020 Feb 10;10(1):2045894019898031. doi: 10.1177/2045894019898031. PMID:
32095231; PMCID: PMC7011339. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32095231/.

Pilková A, Hartinger JM. Změny farmakokinetiky léčiv u obézních pacientů. Vnitr Lek 2020,
66(8):465-471. Dostupné z: https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202008-0001_obesity-associated-changes-in-drug-pharmacokinetics.php.

Rychlíčková J, Suchánková H. Dysgeuzie jako nežádoucí účinek léčiv a její možné klinické důsledky.
Remedia. 2020; 30(3): 349-352. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2020/3-2020/Dysgeuzie-jako-nezadouci-ucinek-leciv-a-jeji-mozne-klinicke-dusledky/e-2T2-2WU-2Xl.magarticle.aspx.

Tašková I. Lurasidon – rozšíření možností léčby schizofrenie s důrazem na kognitivní funkce a
kardiometabolické cíle. Remedia. 2020; 30(4): 454–459.

Tašková I. Méně známé účinky warfarinu. Remedia. 2020; 30(2): 107–110.

Tašková I. Terapeutické monitorování psychofarmak z pohledu klinického farmaceuta: doporučení
versus praxe. Remedia. 2020; 30(6): 650–656. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2020/2-2020/Mene-zname-ucinky-warfarinu/e-2T2-2V9-2Ve.magarticle.aspx.

Trojánek M, Grebenyuk V, Herrmannová K, Nečas T, Gregorová J, Kucbel M, Šín R, Roháčová H,
Stejskal F. Nový koronavirus (SARS-CoV-2) a onemocnění COVID-19. Čas Lék čes. 2020; 159(2): 55-66.
Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-2-6/novy-koronavirus-sars-cov-2-a-onemocneni-covid-19-122272.

2019

Bednářová V, Hartinger JM. Ambulantní antibiotická léčba u pacientů s chronickým onemocněním
ledvin. Postgraduální nefrologie. 2019, 17(2): 3-7. Dostupné z:
https://www.postgradualninefrologie.cz/cislo-xvii-2/ambulantni-antibioticka-lecba-u-pacientu-s-chronickym-onemocnenim-ledvin/.

Červeňová J. Kombinace mirtazapinu a paroxetinu: možná klinicky projevená interakce? Čas Lék
čes. 2019; 158(7-8): 310-313. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/kombinace-mirtazapinu-a-paroxetinu-mozna-klinicky-projevena-interakce-121066.

Dvořák J, Bělehradová M. Úprava dávky chemoterapie u pacienta po amputaci horní a dolní
končetiny. Klin Farmakol Farm 2019; 33(1): 43-45. Dostupné z: https://www.solen.cz/artkey/far-201901-0009_uprava_davky_chemoterapie_u_pacienta_po_amputaci_horni_a_dolni_koncetiny.php.

Gregorová J, Holečková P. Hypertenze jako nežádoucí účinek léčiv. Klin Farmakol Farm 2019; 33(3):
25-28. Dostupné z:https://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-201903-0005_hypertenze_jako_nezadouci_ucinek_leciv.php.

Gregorová J, Holečková P, Žáková K. Management metabolických nežádoucích účinků everolimu u
pacientů s renálním karcinomem. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 300-305. Dostupné z:
https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/management-metabolickych-nezadoucich-ucinku-everolimu-u-pacientu-s-renalnim-karcinomem-121064.

Hartinger JM. Tolvaptan. Prakt Lékáren. 2019; 15(3): 129-132. Dostupné z:
https://praktickelekarenstvi.cz/artkey/lek-201903-0002_tolvaptan.php.

Hartinger JM, Dvořáčková E. Lékové interakce u pacientů s onemocněním ledvin. Postgraduální
nefrologie. 2019; 17(4):34-37. Dostupné z: https://www.postgradualninefrologie.cz/cislo-xvii-4/lekove-interakce-u-pacientu-s-onemocnenim-ledvin/.


Hartinger JM, Satrapová V, Hrušková Z, Tesař V. Tolerance and safety of rapid 2-hour infusion of
rituximab in patients with kidney-affecting autoimmune diseases and glomerulonephritides: a
single-centre experience. Eur J Hosp Pharm. 2019 Jul;26(4):210-213. doi: 10.1136/ejhpharm-2017-
001454. Epub 2018 Feb 28. PMID: 31338169; PMCID: PMC6613926. Dostupné z:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31338169/.

Kováčová B. Možnosti farmakologického ovlivnění singultu u pacientů v paliativní péči. Čas Lék čes.
2019; 158(7-8): 306-309. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/moznosti-farmakologickeho-ovlivneni-singultu-u-pacientu-v-paliativni-peci-121065/download?hl=cs.

Linhartová A. Podání léčiv nutričními sondamy: příklady, pracovní skupina. Čas Lék čes. 2019; 158(7-
8): 279-281. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/podani-leciv-nutricnimi-sondami-priklady-pracovni-skupina-121060.

Murínová I. Klinicky významné lékové interakce antiretrovirotik. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 289-
294. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/klinicky-vyznamne-lekove-interakce-antiretrovirotik-121062.

Murínová I. Kostní toxicita tenofoviru. Remedia 2019; 29(2): 196–200. Dostupné z:
http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2019/2-2019/Kostni-toxicita-tenofoviru/e-2Fq-2Jw-2JU.magarticle.aspx.

Murínová I, Cihlo J, Dvířková L, Kroutilová K, Langmaierová K, Linhartová A, Polášková L, Vedrová J,
Vodička M. Parenterální léčivé pří-pravky – správné ředění a podávání. Remedia 2019; 29(3):
300–304. http://www.remedia.cz/Clanky/Klinicka-farmacie/Parenteralni-lecive-pripravky-spravne-redeni-a-podavani/6-1xn-2LM.magarticle.aspx.

Pavlík T. Hepatotoxicita inhibitorů kináz. Remedia. 2019; 29(3): 284-290. Dostupné z:
http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2019/3-2019/Hepatotoxicita-inhibitoru-kinaz/e-2Fq-2Ln-2LJ.magarticle.aspx.

Pilková A. Inhibitory protonové pumpy v praxi klinického farmaceuta. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8):
282-288. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/inhibitory-protonove-pumpy-v-praxi-klinickeho-farmaceuta-121061.

Staša J, Gregorová J, Pauk N. Altepláza v intrapleurální terapii: Co víme a nevíme? Čas Lék čes. 2019;
158(7-8): 295-299. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/alteplaza-v-intrapleuralni-terapii-co-vime-a-nevime-121063.

Šíma M, Bakhouche H, Hartinger J, Cikánková T, Slanař O. Therapeutic drug monitoring of antibiotic
agents: evaluation of predictive performance. Eur J Hosp Pharm. 2019 Mar;26(2):85-88. doi:
10.1136/ejhpharm-2017-001396. Epub 2017 Oct 30. PMID: 31157105; PMCID: PMC6452355.
Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31157105/.

Tašková I, Trdlová L. Fatální Stevensův-Johnsonův syndrom: komplikace při hospitalizaci pacienta
na gerontopsychiatrii a prostor pro multioborovou spolupráci. Čas Lék čes. 2019; 158(7-8): 314.
Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/fatalni-stevensuv-johnsonuv-syndrom-komplikace-pri-hospitalizaci-pacienta-na-gerontopsychiatrii-a-prostor-pro-multioborovou-spolupraci-121068.

Vodička M, Ryšavý I. Prodloužení infuze oxacilinu u pacienta se stafylokokovou bakteriemií. Klin
Farmakol Farm 2019; 33(4): 39-41. Dostupné z: https://www.solen.cz/artkey/far-201904-0007_prodlouzeni_infuze_oxacilinu_u_pacienta_se_stafylokokovou_bakteriemii.php.

2018

Hartinger J, Novotny R, Bilkova J, Kvasnicka T, Mitas P, Sima M, Hlubocky J, Kvasnicka J, Slanar O,
Lindner J. Role of Dipyrone in the High On-Treatment Platelet Reactivity amongst Acetylsalicylic
Acid-Treated Patients Undergoing Peripheral Artery Revascularisation. Med Princ Pract.
2018;27(4):356-361. doi: 10.1159/000489970. Epub 2018 May 13. PMID: 29754149; PMCID:
PMC6167732. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29754149/.

Šíma M, Hartinger J, Cikánková T, Slanař O. Importance of vancomycin loading doses in intermittent
infusion regimens. J Infect Chemother. 2018 Apr;24(4):247-250. doi: 10.1016/j.jiac.2017.11.002.
Epub 2017 Nov 28. PMID: 29195829.

Šíma M, Pokorná P, Hartinger J, Slanař O. Estimation of initial phenobarbital dosing in term
neonates with moderate-to-severe hypoxic ischaemic encephalopathy following perinatal
asphyxia. J Clin Pharm Ther. 2018 Apr;43(2):196-201. doi: 10.1111/jcpt.12632. Epub 2017 Sep 22.
PMID: 28940525.

2017

Šíma M, Hartinger J, Cikánková T, Slanař O. Estimation of once-daily amikacin dose in critically ill
adults. J Chemother. 2018 Feb;30(1):37-43. doi: 10.1080/1120009X.2017.1376818. Epub 2017 Sep
27. PMID: 28950787.

Šíma M, Hronová K, Hartinger J, Slanař O. A simulation of loading doses for vancomycin continuous
infusion regimens in intensive care. Infect Dis (Lond). 2017 Sep;49(9):674-679. doi:
10.1080/23744235.2017.1328741. Epub 2017 May 14. PMID: 28504034.