Klinická farmacie v paliativní medicíně I

9.1.2020

Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY REGISTRACE UZAVŘENA.

Školící centrum BBraun Dialog, Praha; 9. leden 2020 − odpoledne od 14 hod do 18 hod

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

otevíráme tematicky novou sérii workshopů, které budou věnovány paliativní péči, resp. farmakoterapii v oblasti paliativní medicíny.
Diferenciace klinických oborů, počet nových léčiv a rychlost, kterou k rozvoji dochází, vede k potřebě navázat na specializační vzdělávání klinických farmaceutů vzděláváním kontinuálním.
Klinický farmaceut musí ovládat farmakoterapii a řešení lékových problémů vznikajících v kterémkoliv lékařském oboru – a to alespoň v základní rovině i v případě, že se danému oboru nevěnuje systematicky. Důvodem je zejm. skutečnost, že v mnohých zdravotnických zařízeních je zatím počet klinických farmaceutů nedostatečný – specialista v oboru Klinická farmacie proto potřebuje být do jisté míry „univerzálním“ odborníkem na farmakoterapii.
Nicméně, stejně jako tomu bylo v předchozích letech v lékařských oborech, tak i v oboru Klinická farmacie bude muset postupně docházet k další diferenciaci a specializaci.
Systém klinickofarmaceutické péče je již nyní nastavován tak, aby každý klinický farmaceut úzce spolupracoval pouze s několika málo lékařskými obory – v těchto oborech pak musí mít hlubší znalosti farmakoterapie (na rozdíl od oborů, kterým neposkytuje systematickou péči – viz výše).

Česká odborná společnost klinické farmacie proto nyní vytváří model kontinuálního vzdělávání, který bude umožňovat vzdělávání ve 2 úrovních:

1)     základní – určeno pro všechny klinické farmaceuty, cílem je získat základní orientaci ve farmakoterapii určitého oboru,
2)     pokročilé – určeno pro klinické farmaceuty, kteří poskytují systematickou péči konkrétnímu oboru, cílem je získat hlubší znalosti farmakoterapie v tomto oboru.

Klinická farmacie v paliativní medicíně

Odborný garant: PharmDr. Jana Gregorová, PharmDr. Irena Murínová

1)     Základní kontinuální vzdělávání v klinické farmacii
Bazální jsou 4 workshopy věnované základům farmakoterapie používané v paliativní medicíně.

WS I Analgetika
WS II Antidepresiva, anxiolytika
WS III Antipsychotika
WS IV Zbytná medikace, způsob podávání léčiv v paliativní medicíně

2)     Pokročilé kontinuální vzdělávání v klinické farmacii
Pokročilé workshopy volně navazují na workshopy základní – rozšiřují a odkrývají další témata, která se týkají problematiky farmakoterapie v paliativní medicíně.
Číslování těchto workshopů je jen označení v řadě a neznamená nutnost absolvovat předešlé.

Poznámka pro jak základní tak pokročilé vzdělávání

Hodně z Vás už v nějakém paliativním týmu pracuje a víme, že se potkáváte se zajímavými případy nebo různými lékovými problémy. Při naší práci si často potřebujeme ověřit řešení nebo ho přímo najít mezi kolegy. Proto bude vždy část workshopu vyhrazena této možnosti. Lékový problém/případ, námět lze zaslat dopředu na adresu jana.gregorova@bulovka.cz nebo ho lze prezentovat přímo rovnou na místě.

Klinická farmacie v paliativní medicíně I

Program

14:00 – 14:15
Úvod, představení problematiky

14:15−15:00
Analgetika – specifika v paliativní medicíně

15:00 – 15:45
Kazuistiky I

16:00 – 16:45
Kazuistiky II

17:00 – 18:00
Další témata aneb co Vás zajímá.

1) Problematika subkutánního podání léčiv
PharmDr. Anna Králová, Praha

2) Hrazení klinickofarmaceutické péče v rámci poskytování paliativní péče – přednesení problému a diskuze
PharmDr. Anna Králová, Praha

3) Racionalita předdefinovaných textu k analgetické léčbě
PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D., Praha

Na setkání se těší
PharmDr. Jana Gregorová, PharmDr. Irena Murínová