Workshop ČOSKF: Klinická farmacie v intenzivní medicíně

25.9.2020

Na základě nepříznivé epidemiologické situace se organizační výbor rozhodl workshop ZRUŠIT.

Náhradní termín zatím není stanoven.

Zaregistrovaní účastíci budou kontaktování sekretariátem a registrační poplatky budou vráceny.


 

Workshop ČOSKF: Klinická farmacie v intenzivní medicíně

Termín: 25. 9. 2020

Místo: Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, Alej svobody 80


Diferenciace klinických oborů, počet nových léčiv a rychlost, kterou k rozvoji dochází, vede k potřebě navázat na specializační vzdělávání klinických farmaceutů vzděláváním kontinuálním.
Klinický farmaceut musí ovládat farmakoterapii a řešení lékových problémů vznikajících v kterémkoliv lékařském oboru – a to alespoň v základní rovině i v případě, že se danému oboru nevěnuje systematicky. Důvodem je zejm. skutečnost, že v mnohých zdravotnických zařízeních je zatím počet klinických farmaceutů nedostatečný – specialista v oboru Klinická farmacie proto potřebuje být do jisté míry „univerzálním“ odborníkem na farmakoterapii.
Nicméně, stejně jako tomu bylo v předchozích letech v lékařských oborech, tak i v oboru Klinická farmacie bude muset postupně docházet k další diferenciaci a specializaci.
Systém klinickofarmaceutické péče je již nyní nastavován tak, aby každý klinický farmaceut úzce spolupracoval pouze s několika málo lékařskými obory – v těchto oborech pak musí mít hlubší znalosti farmakoterapie (na rozdíl od oborů, kterým neposkytuje systematickou péči – viz výše).

Česká odborná společnost klinické farmacie proto nyní vytváří model kontinuálního vzdělávání, který bude umožňovat vzdělávání ve 2 úrovních:

1) základní – určeno pro všechny klinické farmaceuty, cílem je získat základní orientaci ve farmakoterapii určitého oboru,
2) pokročilé – určeno pro klinické farmaceuty, kteří poskytují systematickou péči konkrétnímu oboru, cílem je získat hlubší znalosti farmakoterapie v tomto oboru. 


Klinická farmacie v intenzivní medicíně

1) Základní kontinuální vzdělávání v klinické farmacii

WS I, Úvod do problematiky intenzivní medicíny pro klinického farmaceuta

  • Úvod do medicíny kritických stavů
  • Problematika selhávání a podpory základních životních funkcí
  • Obvyklý balíček léků kriticky nemocného pacienta

WS II, Kazuistiky z každodenní praxe klinického farmaceuta na jednotce intenzivní péče

2) Pokročilé kontinuální vzdělávání v klinické farmacii

Pokročilé workshopy volně navazují na workshopy základní – rozšiřují a odkrývají další témata, která se týkají farmakoterapie u pacientů v intenzivní péči. Číslování těchto workshopů je jen jejich označením v řadě a neznamená nutnost absolvovat předešlé.

Garanti:
PharmDr. Jana Gregorová, Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D., PharmDr. Alena Linhartová 


TEKUTINY V INTENZIVNÍ PÉČI II

PROGRAM:

Balancované roztoky – v čem se vzájemně liší a který je vhodný pro kterou situaci
PharmDr. Jana Gregorová (OKF, Nemocnice Na Bulovce, Praha)

Vliv nosných roztoků léčiv na iontovou rovnováhu – příklady z klinické praxe
PharmDr. Lukáš Bauer (OKF, Nemocnice Na Bulovce, Praha)

Rhabdomyolýza u pacienta s legionelovou sepsí (kazuistika)
PharmDr. Alena Linhartová (OKF, Thomayerova nemocnice, Praha)

Kazuistika s domácí přípravou účastníků


Komentář lékaře
MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D. (KARIM, LF UK a FN Plzeň)