Novinky

Zpráva ze 7. kongresu ČOSKF

Zpráva ze 7. kongresu ČOSKF

Ve dnech 6.-7. října 2017 se v areálu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha uskutečnil 7. kongres České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

Letošní kongres se oproti předchozím ročníkům lišil ve dvou zásadních věcech. Jednou z nich byly dvouhodinové interaktivní workshopy a druhou byla polytematická struktura kongresu. Rozmanitými tématy jednotlivých bloků byl podtržen multidisciplinární charakter oboru klinická farmacie. Program kongresu je dostupný zde.

Podstatnou část odborného programu tvořila sdělení kolegů, kteří aktivně poskytují klinickofarmaceutickou péči ve své každodenní praxi, a vystoupení lékařů byla jeho příjemným obohacením.

Během sobotního rána byly prezentovány výsledky pracovních skupin ČOSKF pro ředění a podávání léčiv a pro podání léčiv sondou.

Následovala sdělení týkající se Evropských statementů nemocničního lékárenství (farmacie), implementace klinické farmacie ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a postavení klinické farmacie v ambulantní sféře. Tato sdělení se stala podkladem pro multioborovou panelovou diskuzi. Mezi řečníky byli přítomni zástupci klinických farmaceutů, nemocničních lékárníků, Ministerstva zdravotnictví ČR, Farmaceutické fakulty VFU Brno, specialisté zabývající se platbami za poskytovanou zdravotní péči a prezident ČLnK.

Diskutující se shodli na vhodnosti implementace cílů Evropských statementů do českého zdravotnického systému. Nicméně je třeba zohlednit historický vývoj a postavení klinické farmacie i nemocničního lékárenství v rámci poskytování farmaceutické péče v ČR. V debatě nad působením klinického farmaceuta v ambulantní sféře zazněla shoda, že je žádoucí před jeho zapojením do tohoto typu péče, aby získal dostatečné zkušenosti s péčí o pacienta na lůžkovém oddělení.

Příští, již 8. ročník kongresu ČOSKF, se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2018, opět v prostorách ÚVN Praha. Základní linkou budou stejně jako letos Farmakoterapeutické aspekty léčby.

Již nyní jste srdečně zváni.

Za výbor ČOSKF ČLS JEP

PharmDr. Jana Gregorová