Legislativa

  1. Rok 2011/2012 − Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – začleňuje klinickofarmaceutickou péči jako zdravotní službu.
  2. Rok 2012 – Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb − začleňuje požadavek na dostupnost klinického farmaceuta pro akutní lůžka standardní a intenzivní péče.
  3. Rok 2014 − Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů − zařazuje klinickofarmaceutickou péči mezi hrazené zdravotnické služby.
  4. Rok 2015 − Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR. Částka 3. Ročník 2015 − obsahuje aktualizovaný vzdělávací program oboru klinická farmacie.
  5. Rok 2017 − Vyhláška č. 421/2016 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami −  ukotvuje tři výkony klinického farmaceuta, které jsou zásadním krokem ke standardizaci klinickofarmaceutické péče v ČR. Ve vyhlášce jsou zavedeny dvě odbornosti: 005 – nemocniční lékárenství a 006 – klinická farmacie.
  6. Rok 2017 – Zákon 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů − získání specializované způsobilosti v oboru klinická farmacie je podmínkou pro samostatný výkon činností klinického farmaceuta. Zákon ukotvuje odbornost − klinický farmaceut pro absolventa specializačního oboru klinická farmacie, a odbornost − nemocniční lékárník pro absolventa nástavbového oboru nemocniční lékárenství.