Schválen nový výkon- Konziliární zhodnocení medikace ambulantního pacienta klinickým farmaceutem

9.7.2020

 

Vážení členové České odborné společnosti klinické farmacie,

s velkým potěšením Vám mohu oznámit, že byl 4. června 2020 Pracovní skupinou k SZV MZ ČR
jednohlasně schválen výkon, který jsme předložili – Konziliární zhodnocení medikace ambulantního
pacienta klinickým farmaceutem.


Předložený výkon je logickým krokem v systémovém zavádění klinickofarmaceutické péče do
zdravotnického systému. Koresponduje s naší reálnou klinickou praxí, s koncepcemi klinické farmacie,
které jsou v ČR vypracované odbornými společnostmi (jak ČOSKF, tak ČFS, resp. její Sekcí klinické
farmacie) a se strategií, která je veřejně prezentována.

Předložený výkon žádným způsobem nezasahuje do kompetencí praktického nebo nemocničního
lékárníka, neznemožňuje individuální konzultace v lékárně.


Existují různé úrovně revizí farmakoterapie, které vyžadují odlišnou klinickou erudici a jsou postaveny
na práci s odlišnými typy objektivních informací (viz https://www.cfs-cls.cz/Sekce/Sekce-klinicke-
farmacie/Koncepce-oboru/), konkrétně:

 • středně pokročilá (úroveň 2a), kterou provádí lékárník při konzultační činnosti poskytované
  klientům v lékárně a jejímž zdrojem dat je zejména léková anamnéza (lékařský předpis nebo
  léková historie pacienta) a rozhovor s pacientem,
 • středně pokročilá (úroveň 2b), kterou provádí farmaceut v přípravě v oboru Klinická farmacie
  nebo klinický farmaceut a jejímž zdrojem dat je zdravotnická dokumentace nebo některé její
  součásti,
 • pokročilá (úroveň 3), kterou provádí klinický farmaceut v různých typech péče (akutní péče,
  domácí péče, paliativní péče, dlouhodobá ošetřovatelská péče atd.) a jejímž zdrojem dat je
  zdravotnická dokumentace včetně výsledků všech dostupných laboratorních, klinických a dalších
  vyšetření, zpravidla i možnost rozhovoru s ošetřujícím lékařem a pacientem a přímá spolupráce v
  multidisciplinárním terapeutickém týmu.

Registrační list schváleného výkonu a jeho zdůvodnění kopíruje úroveň revizí farmakoterapie 2b a 3.

Předložený výkon je podložen klinickou praxí a dlouholetou spoluprací s lékaři.

Rádi bychom poděkovali za podporu lékařům ČLS JEP, ČLK a dalších organizací, zástupcům pojišťoven
a ministerstva zdravotnictví.

Otázky, které se týkají bližšího představení výkonu, realizace klinickofarmaceutické péče
v ambulantní praxi, budou probírány na našich společných setkáních.

 

PharmDr. Jana Gregorová
předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie